Support QRP CoA Everywhere

Thursday, 21 May 2015

Sweden 60m

Post- och telestyrelsen beslutar om tilldelning av radiofrekvenser, övriga villkor samt
tillståndstid i enlighet med 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Om tillstånd med samma tillståndsnummer utfärdats tidigare, upphör det äldre tillståndet
att gälla.
Tillståndsvillkor
Tillståndshavaren får använda radiosändare i enlighet med vad som framgår av
specifikationen över radiosändare.
Tillståndet avser användning av en radiosändare för radiotekniska experiment.
Tillåtet frekvensutrymme:
5310-5313 kHz
5320-5323 kHz
5380-5383 kHz
5390-5393 kHz
Tillåten bandbredd: 3 kHz.
De modulationsmetoder som ryms inom tillåten bandbredd får användas. Ingen del av den
utsända signalen får ligga utanför det aktuella frekvensutrymmet.
Sändning får endast ske från antennplats enligt specifikation. Mobil användning är inte
tillåten.
Max uteffekt 100 W PEP
Frekvenserna delas med andra tillståndshavare och störningar får ej orsakas på annan
radiokommunikation.
Anropssignal för amatörradio är tillåten att använda vid kommunikation på de aktuella
banden. Om sådan saknas ska tilldelad anropssignal användas.
Trafik med andra tillståndshavare är tillåten.

or

The Swedish Post and Telecom Agency decides on the allocation of radio frequencies, conditions and license period in accordance with Chapter 3. Act (2003: 389) on electronic communication. If the state of the same permit number previously issued cease the older state to apply.
Licensing conditions
The licensee may use radio transmitters in accordance with what is stated in specification of the radio transmitter. The permit relates to the use of a radio transmitter for radio engineering experiments. Permitted frequency space:
5310-5313 kHz
5320-5323 kHz
5380-5383 kHz
5390-5393 kHz
Permissible bandwidth: 3 kHz.
The modulation techniques that fit within permissible bandwidth may be used. No part of the transmitted signal may be outside our current spectrum. Transmission may only be made from the antenna site according to specification. Mobile use is not allowed.
Max Output Power 100 W PEP
The frequencies are shared with other licensees and interference should not be caused to other radio communications.
Call sign of amateur radio is allowed to use when communicating on the current bands. If this is not available to be assigned to the callsign used. Traffic to other licensees are permitted.

I have the short call SD7B and SM7/M1KTA and will use those.

I have the licence for the whole of July although not there until 23rd.

So those interested in 60m if you want to try please get in touch.

No comments: